Grundat ur forsking från

GODDESS ADHD

Gender-informed research to Overcome Diagnostic Delay and Emotional dysregulation through Self-awareness and Self-efficacy in female ADHD.

Precisionshälsa för ADHD

Kunskap är makt!
Självkänsla och självförtroende genom självkännedom!
Fokusera mindre på hur du känner och mer på hur det går!

Mäns kroppar har varit, och är fortfarande, normen inom medicin och samhälle. Men kvinnor är faktiskt inte bara mindre män. Biologiska faktorer, som till exempel våra könshormoner, påverkar risken för både kroppsliga och psykiska hälsoproblem. Trots det har forskning och vård nästan uteslutande varit inriktad på hur det är och blir för pojkar och män. Den här snedvridna verklighetsuppfattningen och att det tar så otroligt lång tid innan ni kunskap och forskning implementeras i vården kan innebära   allvarliga konsekvenser för flickor och kvinnor.

Varför ska jag bry mig?

ADHD är vanligt (3-9%), varaktigt (50-75%), och allvarligt (8-13 år kortare livslängd). För att vi ska kunna motverka de sociala och hälsomässiga konsekvenser som är förknippade med obehandlad och outredd ADHD, måste de som påverkas först upptäckas, diagnostiseras och få rätt stöd.  Idag har pojkarna 4 års försprång här. Tiden som går när flickornas diagnoser fördröjs är viktiga och formativa år för möjligheten till jämlikhet och jämställdhet i utbildning, jobb och familjebildning. Många av de flickor och kvinnor som är o- eller feldiagnostiserade kämpar både i skolan och med kompisar, utvecklar ångest, depression, ätstörningar eller missbruk, och riskerar att utsättas för sexuella övergrepp eller att föda barn i ung ålder. Det påverkar inte bara dem själva utan deras anhöriga i precis alla områden av livet.

GODDESS ADHD

Genom att samla multidisciplinär- och metodologisk expertis undersöker vi hur biologiskt kön, genustillhörighet och ADHD-symtom hänger ihop med viktiga livsstilsfaktorer i det verkliga livet. Målet är att bidra till att öka samhällets medvetenhet, och att förbättra vården genom precisionsmedicin för flickor och kvinnor med ADHD. Vårt långsiktiga mål är att minska de negativa hälsoutfallen för kvinnor med ADHD genom att minska tiden från symtom till korrekt diagnos, minska överanvändandet av läkemedel och för hindra utvecklingen av samsjuklighet hos flickor och kvinnor med ADHD i alla åldrar. Vi gör detta genom precisionshälsa som stärker självkänslan, ökar självkännedomen och möjliggör resurseffektiva sjukvårdsinsatser för flickor och kvinnor med ADHD. Vi är övertygade om att ett samtidigt fokus på både biologiska och psykosociala faktorer är vägen framåt mot förbättrad livskvalitet och funktionsnivå. Ett fokus på flickor och unga kvinnors kroppsliga, psykiska och sexuella hälsa har en inneboende potential att påverka den psykosociala hälsan i generationer framöver.

Team GODDESS

Lotta Borg Skoglund, Helena Kopp Kallner och Lisa Thorell är de ledande forskarna (PIs) för vår internationella och tvärprofessionella forskargrupp GODDESS ADHD. Vi består av forskare och kliniker inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, beroendemedicin, gynekologi och obstetrik, epidemiologi, utvecklingspsykologi, sociologi och samhällsvetenskap. Vårt mål är att förbättra den kroppsliga, psykiska och sexuella hälsan i alla delar av en kvinnas liv. Vi har ett holistiskt, evidensbaserat och verksamhetsnära fokus på kvinnors hälsa och rättigheter. Genom aktiva samarbeten med patienter och brukare, deras anhöriga och samhället i stort hoppas vi kunna bidra till spridning av kunskap och forskningsresultat och minskad stigmatisering.

Principal investigators


Postdoc researchers


PhD student


Senior researchers


Collaborating researchers


Vetenskapligt Advisory Board

Vårt vetenskapliga råd består av världsledande psykiatri- och ADHD-forskare som guidar oss i våra etiska, strategiska och metodologiska vägval.Stakeholder Advisory Board

Vårt nätverk av samhälls- och verksamhetsrepresentanter guidar oss i beslut som rör forskningens implementering i dagens och framtidens vård.Lead Patient Board

Vårt brukarråd består av Spetspatienter, anhöriga och patientorganisationer som säkerställer att all vår forskning och innovation alltid har flickor och kvinnors livskvalitet och hälsa i fokus.


More About Us


Our Previous Work


Action and Future Directives


Methods & Data Sources


Our Funding Sources


Disclaimers / Conflict of Interest